Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ОПТ

Ключова дума

№ на електронната преписка

Година

 

УИН 00233-2011-0042 „Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предложение “Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“
 
№ на електронната преписка: 00233-2011-0042  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2011-0042
Дата на публикуване: 09.03.2016
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
2016-ОП-014 „Изграждане на нов пътен надлез на км. 146+269 на мястото на съществуващия железопътен прелез в района на гара Тодор Каблешков“
 
№ на електронната преписка: 2016-ОП-014  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2016-0007
Дата на публикуване: 16.02.2016
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
УИН 00233-2013-0019 Проектиране и изграждане на част от подлез между ул. Царевец и ул. Модър, гр. Пловдив под жп линия на км153+293 и проектиране и изграждане на пешеходно преминаване на две нива на ул. Елин Пелин в кв. Прослав, гр.Пловдив, на км 150+950
 
№ на електронната преписка: 00233-2013-0019  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2013-0019
Дата на публикуване: 11.12.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
УИН 00233-2012-0062 „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив”
 
№ на електронната преписка: 00233-2012-0062  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2012-0062
Дата на публикуване: 23.11.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
2015-ОП-143 Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин,част от проект „Модернизация на железопътна линия София - Пловдив железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин- Септември.
 
№ на електронната преписка: 2015-ОП-143  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2015-0060
Дата на публикуване: 10.11.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите: 26.02.2016 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
2015-ОП-142 „Допълнителни работи за проект „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград-Харманли, включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км”
 
№ на електронната преписка: 2015-ОП-142  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2015-0061
Дата на публикуване: 10.11.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите: 20.11.2015 13:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
УИН 00233–2013–0001 “Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор на обект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив”
 
№ на електронната преписка: 00233-2013-0001  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 00233–2013–0001
Дата на публикуване: 11.09.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
УИН 00233-2011-0036 „Повдигане на нивелетата на железния път и съпътстващи допълнителни работи по жп линия Свиленград – Турска граница”
 
№ на електронната преписка: 00233-2011-0036  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2011-0036
Дата на публикуване: 27.08.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
2015-ОП-109 „Изграждане на Ветеринарно-дезинфекционна станция (Миячен коловоз) гара Свиленград”
 
№ на електронната преписка: 2015-ОП-109  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2015-0048
Дата на публикуване: 24.08.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите: 09.10.2015 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
2015-ОП-105 „Ремонтни работи старо приемно здание гара Димитровград за постигане изискванията за енергийна ефективност във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ"
 
№ на електронната преписка: 2015-ОП-105  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2015-0047
Дата на публикуване: 20.08.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите: 06.10.2015 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
УИН 00233-2013-0012 Изработване на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителните процедури за проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе
 
№ на електронната преписка: 00233-2013-0012  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2013-0012
Дата на публикуване: 31.07.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
2015-ОП-089 Ремонтни работи по приемни здания Свиленград
 
№ на електронната преписка: 2015-ОП-089  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2015-0038
Дата на публикуване: 23.07.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите: 25.09.2015 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
УИН 00233-2013-0041 „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизграденият Диспечерски център - Пловдив
 
№ на електронната преписка: 00233-2013-0041  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2013-0041
Дата на публикуване: 08.06.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
УИН 00233-2014-0009 Оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти по проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – фаза 2“
 
№ на електронната преписка: 00233-2014-0009  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2014-0009
Дата на публикуване: 19.05.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите: 05.05.2015 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
2015-ОП-051 „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”
 
№ на електронната преписка: 2015-ОП-051  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2015-0022
Дата на публикуване: 27.04.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите: 04.06.2015 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
УИН 00233-2014-0021 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект по проект "Проектиране на строителството на железопътната линия Видин - София: актуализация на проекта и подготовка на железопъттен участък Видин - Медковец"
 
№ на електронната преписка: 00233-2014-0021  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2014-0021
Дата на публикуване: 22.04.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
2015-ОП-042 Процедура на договаряне без обявление с предмет:„Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград"
 
№ на електронната преписка: 2015-ОП-042  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2015-0016
Дата на публикуване: 15.04.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите: 29.04.2015 10:00
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление Още >>
 
2015-ОП-037 Допълнително строителство по проект BG161PO004-1.0.01-0007 „Рехабилитация на жп инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас”
 
№ на електронната преписка: 2015-ОП-0037  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2015-0012
Дата на публикуване: 30.03.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите: 15.04.2015 09:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
УИН 00233-2011-0010 Оценка на съответствието и строителен надзор „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив част от Транс – европейската железопътната мрежа”
 
№ на електронната преписка: 00233-2011-0010  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2011-0010
Дата на публикуване: 30.03.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
УИН 00233-2010-0010 Оценка на съответствието и строителен надзор за проект Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив-Бургас“
 
№ на електронната преписка: 00233-2010-0010  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2010-0010
Дата на публикуване: 23.02.2015
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
123