Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

2017-ОП-061 „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец, по обособени позиции“

УИН на преписката в АОП:  00233-2017-0038
Дата на откриване на процедурата:  04.07.2017
Дата на публикуване:  07.07.2017
Срок за получаване на оферти:  03.08.2018 16:45
Дата на отваряне на офертите:  06.08.2018 10:00
Вид на процедурата:  Открита процедура
Основание и ред за провеждане:  чл. 20, ал. 1 от ЗОП
Обект на поръчката:  Строителство
Прогнозна стойност на поръчката:  1 024 330 000,00 лв.
Статус:  Възложена
Адрес на профила на купувача: 
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrEyrkhCBWCqg%3d%3d

 ДокументДата на публикуванеРазмер
Решение за откриване на процедура - №48/04.07.2017 г. 07.07.2017266 kb
Обявление за поръчка 07.07.2017689 kb
Документация за участие 07.07.20171018 kb
Техническа спецификация 07.07.20179735 kb
Проект на договор - №1 07.07.2017338 kb
Проект на договор - №2 07.07.2017335 kb
Проект на договор - №3 07.07.2017342 kb
Образци 07.07.20172987 kb
Технически проект - №1 07.07.2017819200 kb
Технически проект - №2 07.07.2017819200 kb
Технически проект - №3 07.07.2017819200 kb
Технически проект - №4 07.07.2017819200 kb
Технически проект - №5 07.07.2017819200 kb
Технически проект - №7 07.07.2017819200 kb
Технически проект - №6 07.07.2017819200 kb
Технически проект - №8 07.07.2017819200 kb
Технически проект - №9 07.07.2017819200 kb
Технически проект - №10 07.07.2017154418 kb
Разяснение - 1/14.07.2017 г. 14.07.201751 kb
Разяснение - 2/14.07.2017 г. 14.07.201778 kb
Разяснение - 3/21.07.2017 г. 21.07.2017401 kb
Разяснение - 4/21.07.2017 г. 21.07.2017921 kb
Разяснение - 5/21.07.2017 г. 21.07.20171184 kb
Разяснение - 6/24.07.2017 г. 24.07.2017674 kb
Разяснение - 7/25.07.2017 г. 25.07.2017109 kb
Разяснение - 8/28.07.2017 г. 28.07.201747 kb
Разяснение - 9/28.07.2017 г. 28.07.201796 kb
Разяснение - 10/28.07.2017 г. 28.07.201735 kb
Заповед за спиране на процедура 31.07.2017480 kb
Заповед за възобновяване 23.10.201737 kb
Разяснение - 11/23.10.2017 г. 23.10.201799 kb
Разяснение - 12/23.10.2017 г. 23.10.201772 kb
Разяснение - 13/23.10.2017 г. 23.10.201790 kb
Разяснение - 14/23.10.2017 г. 23.10.201735 kb
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 85/23.10.2017 г. 26.10.2017544 kb
Разяснение - 15/31.10.2017 г. 31.10.201775 kb
Разяснение - 16/31.10.2017 г. 31.10.201758 kb
Разяснение - 17/06.11.2017 г. 06.11.2017873 kb
Разяснение - 18/06.11.2017 г. 06.11.2017448 kb
Приложение към Разяснение 18/06.11.2017 г. 06.11.201729627 kb
Разяснение - 19/06.11.2017 г. 06.11.20171313 kb
Разяснение - 20/06.11.2017 г. 06.11.2017962 kb
Разяснение - 21/06.11.2017 г. 06.11.2017365 kb
Разяснение - 22/06.11.2017 г. 06.11.2017875 kb
Разяснение - 23/06.11.2017 г. 06.11.2017397 kb
Разяснение - 24/13.11.2017 г. 13.11.2017208 kb
Разяснение - 25/13.11.2017 г. 13.11.201743 kb
Разяснение - 26/14.11.2017 г. 14.11.201793 kb
Разяснение - 27/14.11.2017 г. 14.11.2017192 kb
Разяснение - 28/17.11.2017 г. 17.11.201759 kb
Разяснение - 29/20.11.2017 г. 20.11.201761 kb
Разяснение - 30/24.11.2017 г. 24.11.2017242 kb
Разяснение - 31/24.11.2017 г. 24.11.201759 kb
Разяснение - 32/24.11.2017 г. 24.11.201760 kb
Разяснение - 33/24.11.2017 г. 24.11.201738 kb
Разяснение - 34/27.11.2017 г. 27.11.2017671 kb
Разяснение - 35/28.11.2017 г. 28.11.201738 kb
Разяснение - 36/28.11.2017 г. 28.11.201748 kb
Разяснение - 37/28.11.2017 г. 28.11.201744 kb
Разяснение - 38/01.12.2017 г. 01.12.201746 kb
Разяснение - 39/01.12.2017 г. 01.12.2017115 kb
Разяснение - 40/01.12.2017 г. 01.12.2017112 kb
Разяснение - 41/01.12.2017 г. 01.12.201755 kb
Разяснение - 42/05.12.2017 г. 05.12.2017625 kb
Разяснение - 43/05.12.2017 г. 05.12.2017354 kb
Разяснение - 44/08.12.2017 г. 08.12.2017540 kb
Разяснение - 45/11.12.2017 г. 11.12.201767 kb
Разяснение - 46/11.12.2017 г. 11.12.201768 kb
Разяснение - 47/11.12.2017 г. 11.12.201756 kb
Разяснение - 48/11.12.2017 г. 11.12.201736 kb
Разяснение - 49/11.12.2017 г. 11.12.201747 kb
Разяснение - 50/12.12.2017 г. 12.12.201757 kb
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 102/11.12.2017 г. 14.12.2017122 kb
Разяснение - 51/15.12.2017 г. 15.12.201742 kb
Разяснение - 52/15.12.2017 г. 15.12.201745 kb
Разяснение - 53/15.12.2017 г. 15.12.201742 kb
Разяснение - 54/15.12.2017 г. 15.12.201735 kb
Разяснение - 55/22.12.2017 г. 22.12.2017101 kb
Разяснение - 56/22.12.2017 г. 22.12.201743 kb
Разяснение - 57/22.12.2017 г. 22.12.201735 kb
Разяснение - 58/29.12.2017 г. 29.12.201745 kb
Разяснение - 59/05.01.2018 г. 05.01.201838 kb
Разяснение - 60/05.01.2018 г. 05.01.201829 kb
Разяснение - 61/08.01.2018 г. 08.01.2018676 kb
Разяснение - 62/11.01.2018 г. 11.01.2018669 kb
Разяснение - 63/15.01.2018 г. 15.01.2018102 kb
Разяснение - 64/15.01.2018 г. 15.01.2018228 kb
Разяснение - 65/16.01.2018 г. 16.01.2018498 kb
Разяснение - 66/19.01.2018 г. 19.01.2018546 kb
Разяснение - 67/19.01.2018 г. 19.01.2018481 kb
Разяснение - 68/19.01.2018 г. 19.01.20181057 kb
Разяснение - 69/22.01.2018 г. 22.01.201858 kb
Разяснение - 70/26.01.2018 г. 26.01.2018161 kb
Разяснение - 71/26.01.2018 г. 26.01.201857 kb
Разяснение - 72/26.01.2018 г. 26.01.201838 kb
Разяснение - 73/26.01.2018 г. 26.01.201845 kb
Разяснение - 74/26.01.2018 г. 26.01.2018115 kb
Разяснение - 75/26.01.2018 г. 26.01.201832 kb
Разяснение - 76/26.01.2018 г. 26.01.201836 kb
Разяснение - 77/29.01.2018 г. 29.01.2018441 kb
Разяснение - 78/30.01.2018 г. 30.01.20181031 kb
Разяснение - 79/30.01.2018 г. 30.01.2018347 kb
Заповед за спиране на процедура - №268/31.01.2018 г. 31.01.2018564 kb
Заповед за възобновяване - №633/27.03.2018 г. 27.03.201833 kb
Съобщение относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП 27.03.201837 kb
Разяснение - №80/27.03.2018 г. 27.03.2018134 kb
Разяснение - №81/27.03.2018 г. 27.03.2018161 kb
Разяснение - №82/27.03.2018 г. 27.03.201893 kb
Разяснение - №83/27.03.2018 г. 27.03.201894 kb
Разяснение - №84/27.03.2018 г. 27.03.201848 kb
Разяснение - №85/27.03.2018 г. 27.03.2018114 kb
Разяснение - №86/27.03.2018 г. 27.03.201876 kb
Разяснение - №87/27.03.2018 г. 27.03.2018169 kb
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - №30/27.03.2018 г. 29.03.2018121 kb
Разяснение - №88/30.03.2018 г. 30.03.201850 kb
Разяснение - №89/30.03.2018 г. 30.03.201872 kb
Разяснение - №90/30.03.2018 г. 30.03.2018135 kb
Разяснение - №91/02.04.2018 г. 02.04.2018145 kb
Разяснение - №92/02.04.2018 г. 02.04.201899 kb
Разяснение - №93/02.04.2018 г. 02.04.201863 kb
Разяснение - №94/03.04.2018 г. 03.04.201864 kb
Разяснение - №95/04.04.2018 г. 04.04.201893 kb
Разяснение - №96/04.04.2018 г. 04.04.201894 kb
Разяснение - №97/04.04.2018 г. 04.04.2018139 kb
Разяснение - №98/04.04.2018 г. 04.04.2018161 kb
Разяснение - №99/04.04.2018 г. 04.04.201837 kb
Разяснение - №100/04.04.2018 г. 04.04.201865 kb
Заповед за спиране на процедура - №706/10.04.2018 г. 10.04.201853 kb
Заповед за възобновяване - №1140/05.06.2018 г. 05.06.201831 kb
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - №49/05.06.2018 г. 07.06.201889 kb
Заповед за спиране на процедура - №1155/07.06.2018 г. 07.06.201853 kb
Заповед №1203/14.06.2018 г. за допълнение и изменение на Заповед №1155/07.06.2018 г. 14.06.201838 kb
Заповед за възобновяване - №1594/27.07.2018 г. 27.07.201851 kb
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - №88/27.07.2018 г. 30.07.2018149 kb
Протокол от работата на комисията - №1/06.08.2018 г. 08.10.20189126 kb
Протокол от работата на комисията - №2/07.08.2018 г. 08.10.20181578 kb
Протокол от работата на комисията - №3/13.08.2018 г. 08.10.20181735 kb
Протокол от работата на комисията - №4/14.08.2018 г. 08.10.20181549 kb
Протокол от работата на комисията - №5/27.08.2018 г. 08.10.20181617 kb
Протокол от работата на комисията - №6/28.08.2018 г. 08.10.20182032 kb
Протокол от работата на комисията - №7/29.08.2018 г. 08.10.20182185 kb
Протокол от работата на комисията - №8/30.08.2018 г. 08.10.20181452 kb
Протокол от работата на комисията - №9/31.08.2018 г. 08.10.20181995 kb
Протокол от работата на комисията - №10/10.09.2018 г. 08.10.20181352 kb
Протокол от работата на комисията - №11/11.09.2018 г. 08.10.20181813 kb
Протокол от работата на комисията - №12/25.09.2018 г. 08.10.20181889 kb
Протокол от работата на комисията - №13/26.09.2018 г. 08.10.20181886 kb
Протокол от работата на комисията - №14/27.09.2018 г. 08.10.20182117 kb
Протокол от работата на комисията - №15/28.09.2018 г. 08.10.20182079 kb
Протокол от работата на комисията - №16/01.10.2018 г. 08.10.20181678 kb
Протокол от работата на комисията - №17/05.10.2018 г. 08.10.20182834 kb
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 22.01.20191535 kb
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - №6/04.02.2019 г. 04.02.20192735 kb
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - №7/04.02.2019 г. 04.02.2019765 kb
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - №8/04.02.2019 г. 04.02.20192384 kb
Протокол от работата на комисията - №18/31.10.2018 г. 04.02.20192965 kb
Протокол от работата на комисията - №19/06.11.2018 г. 04.02.20194795 kb
Протокол от работата на комисията - №20/07.11.2018 г. 04.02.20192363 kb
Протокол от работата на комисията - №21/09.11.2018 г. 04.02.20192884 kb
Протокол от работата на комисията - №22/12.11.2018 г. 04.02.20192522 kb
Протокол от работата на комисията - №23/14.11.2018 г. 04.02.20192757 kb
Протокол от работата на комисията - №24/16.11.2018 г. 04.02.20191700 kb
Протокол от работата на комисията - №25/17.11.2018 г. 04.02.20191209 kb
Протокол от работата на комисията - №26/19.11.2018 г. 04.02.20191949 kb
Протокол от работата на комисията - №27/20.11.2018 г. 04.02.20191629 kb
Протокол от работата на комисията - №28/25.11.2018 г. 04.02.20192226 kb
Протокол от работата на комисията - №29/27.11.2018 г. 04.02.20191196 kb
Протокол от работата на комисията - №30/28.11.2018 г. 04.02.20192188 kb
Протокол от работата на комисията - №31/29.11.2018 г. 04.02.20191980 kb
Протокол от работата на комисията - №32/30.11.2018 г. 04.02.20191695 kb
Протокол от работата на комисията - №33/ 02.12.2018 г. 04.02.20191710 kb
Протокол от работата на комисията - №34/03.12.2018 г. 04.02.20191304 kb
Протокол от работата на комисията - №35/04.12.2018 г. 04.02.20192007 kb
Протокол от работата на комисията - №36/05.12.2018 г. 04.02.20191291 kb
Протокол от работата на комисията - №37/06.12.2018 г. 04.02.20191235 kb
Протокол от работата на комисията - №38/07.12.2018 г. 04.02.20191315 kb
Протокол от работата на комисията - №39/09.12.2018 г. 04.02.20191790 kb
Протокол от работата на комисията - №40/10.12.2018 г. 04.02.20191645 kb
Протокол от работата на комисията - №41/11.12.2018 г. 04.02.20191403 kb
Протокол от работата на комисията - №42/12.12.2018 г. 04.02.20191413 kb
Протокол от работата на комисията - №43/13.12.2018 г. 04.02.20191339 kb
Протокол от работата на комисията - №44/14.12.2018 г. 04.02.20191884 kb
Протокол от работата на комисията - №45/15.12.2018 г. 04.02.20191767 kb
Протокол от работата на комисията - №46/17.12.2018 г. 04.02.20191461 kb
Протокол от работата на комисията - №47/18.12.2018 г. 04.02.20191512 kb
Протокол от работата на комисията - №48/19.12.2018 г. 04.02.20191240 kb
Протокол от работата на комисията - №49/20.12.2018 г. 04.02.20191363 kb
Протокол от работата на комисията - №50/21.12.2018 г. 04.02.20191832 kb
Протокол от работата на комисията - №51/27.12.2018 г. 04.02.20191344 kb
Протокол от работата на комисията - №52/02.01.2019 г. 04.02.20191954 kb
Протокол от работата на комисията - №53/03.01.2019 г. 04.02.20191621 kb
Протокол от работата на комисията - №54/04.01.2019 г. 04.02.20191679 kb
Протокол от работата на комисията - №55/05.01.2019 г. 04.02.20191415 kb
Протокол от работата на комисията - №56/07.01.2019 г. 04.02.20191407 kb
Протокол от работата на комисията - №57/08.01.2019 г. 04.02.20191541 kb
Протокол от работата на комисията - №58/09.01.2019 г. 04.02.20191450 kb
Протокол от работата на комисията - №59/10.01.2019 г. 04.02.20191468 kb
Протокол от работата на комисията - №60/11.01.2019 г. 04.02.20191659 kb
Протокол от работата на комисията - №61/12.01.2019 г. 04.02.20191539 kb
Протокол от работата на комисията - №62/15.01.2019 г. 04.02.20191380 kb
Протокол от работата на комисията - №63/16.01.2019 г. 04.02.20191513 kb
Протокол от работата на комисията - №64/17.01.2019 г. 04.02.20191499 kb
Протокол от работата на комисията - №65/18.01.2019 г. 04.02.20191882 kb
Протокол от работата на комисията - №66/21.01.2019 г. 04.02.20192580 kb
Протокол от работата на комисията - №67/25.01.2019 г. 04.02.20193273 kb
Протокол от работата на комисията - №68/26.01.2019 г. 04.02.20192485 kb
Протокол от работата на комисията - №69/27.01.2019 г. 04.02.20192436 kb
Протокол от работата на комисията - №70/28.01.2019 г. 04.02.20193164 kb
Протокол от работата на комисията - №71/02.02.2019 г. 04.02.20191564 kb
Протокол от работата на комисията - №72/03.02.2019 г. 04.02.20191401 kb
Доклад от работата на комисията 04.02.201911428 kb
Протокол от работата на комисията - №1/29.10.2019 г. 18.12.2019267 kb
Протокол от работата на комисията - №2/18.11.2019 г. 18.12.2019200 kb
Протокол от работата на комисията - №3/27.11.2019 г. 18.12.2019849 kb
Протокол от работата на комисията - №4/03.12.2019 г. 18.12.2019176 kb
Протокол от работата на комисията - №6/05.12.2019 г. 18.12.2019261 kb
Протокол от работата на комисията - №9/10.12.2019 г. 18.12.2019958 kb
Протокол от работата на комисията - №10/11.12.2019 г. 18.12.2019199 kb
Протокол от работата на комисията - №63/16.01.2019 г. 18.12.20192228 kb
Протокол от работата на комисията - №64/17.01.2019 г. 18.12.20192220 kb
Протокол от работата на комисията - №65/18.01.2019 г. 18.12.20192634 kb
Протокол от работата на комисията - №11/12.12.2019 г. 18.12.2019333 kb
Протокол от работата на комисията - №12/13.12.2019 г. 18.12.20191080 kb
Протокол от работата на комисията - №13/16.12.2019 г. 18.12.2019309 kb
Доклад от работата на комисията 18.12.2019687 kb
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - №90/18.12.2019 г. 18.12.20191004 kb
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 10.02.202089 kb
Протокол от работата на комисията - №5/04.12.2019 г. 12.03.20201073 kb
Протокол от работата на комисията - №7/06.12.2019 г. 12.03.20201076 kb
Протокол от работата на комисията - №8/09.12.2019 г. 12.03.20201082 kb
Протокол от работата на комисията - №14/18.12.2019 г. 12.03.2020808 kb
Протокол от работата на комисията - №15/20.12.2019 г. 12.03.20201024 kb
Протокол от работата на комисията - №16/06.01.2020 г. 12.03.20201035 kb
Протокол от работата на комисията - №17/29.01.2020 г. 12.03.2020942 kb
Протокол от работата на комисията - №18/30.01.2020 г. 12.03.20201049 kb
Протокол от работата на комисията - №19/04.02.2020 г. 12.03.20201119 kb
Протокол от работата на комисията - №20/10.02.2020 г. 12.03.2020883 kb
Протокол от работата на комисията - №21/14.02.2020 г. 12.03.2020928 kb
Протокол от работата на комисията - №22/18.02.2020 г. 12.03.2020822 kb
Протокол от работата на комисията - №23/21.02.2020 г. 12.03.2020849 kb
Протокол от работата на комисията - №24/09.03.2020 г. 12.03.2020866 kb
Доклад от работата на комисията 12.03.20201453 kb
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - №14/12.03.2020 г. 12.03.2020804 kb

Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200


Договор № 6645/27.11.2019

 ДокументДата на публикуванеРазмер
Обявление за възложена поръчка 23.12.2019514 kb
Договор и приложения към него - №6645/27.11.2019 г. 23.12.2019150506 kb
Приложение I Част Документация 23.12.20194156 kb
Приложение I Част Техническа спецификация 23.12.20199735 kb
Приложение II Част Техническо предложение 23.12.2019192826 kb
Приложение II Част Ценово предложение 23.12.201929976 kb
Допълнително споразумение - №1/26.08.2020 г. 11.09.2020888 kb
Обявление за изменение 11.09.2020178 kb
Допълнително споразумение - №2/06.04.2021 г. 19.04.2021641 kb
Обявление за изменение 19.04.2021314 kb
Допълнително споразумение - №3/16.12.2022 г. 16.01.2023502 kb
Обявление за изменение 16.01.2023139 kb
Допълнително споразумение - №4/20.12.2022 г. 16.01.2023494 kb
Обявление за изменение 16.06.2023139 kb
Допълнително споразумение - №5/29.05.2023 г. 16.06.20231169 kb
Обявление за изменение 16.06.2023367 kb
Допълнително споразумение - №6/30.05.2023 г. 16.06.202314077 kb
Обявление за изменение 16.06.2023367 kb
Споразумение от 17.07.2023 г. 21.08.20231548 kb
Обявление за изменение 21.08.2023361 kb
Допълнително споразумение - №7/01.08.2023 г. 21.08.2023543 kb
Обявление за изменение 21.08.2023521 kb
Допълнително споразумение - №8/20.10.2023 г. 27.10.20232193 kb
Обявление за изменение 27.10.2023379 kb
Допълнително споразумение - №9/08.12.2023 г. 18.12.20234068 kb
Обявление за изменение 18.12.2023355 kb
Допълнително споразумение - №10/23.02.2024 г. 20.03.20241657 kb
Обявление за изменение 20.03.2024376 kb

Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400


Договор № 11155/16.07.2020

 ДокументДата на публикуванеРазмер
Обявление за възложена поръчка 27.07.2020362 kb
Договор и приложения към него - №11155/16.07.2020 г. 27.07.202012449 kb
Приложение I Част Документация 27.07.20204156 kb
Приложение I Част Техническа спецификация 27.07.20209735 kb
Приложение II Част Техническо предложение 27.07.2020917904 kb
Приложение II Част Ценово предложение 27.07.2020120867 kb
Допълнително споразумение - №1/22.03.2021 г. 05.04.2021307 kb
Обявление за изменение 05.04.2021376 kb
Допълнително споразумение - №2/16.12.2022 г. 16.01.2023342 kb
Обявление за изменение 16.01.2023140 kb

Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598


Договор № 11154/16.07.2020

 ДокументДата на публикуванеРазмер
Обявление за възложена поръчка 27.07.2020373 kb
Договор и приложения към него - №11154/16.07.2020 г. 27.07.202012361 kb
Приложение I Част Документация 27.07.20204156 kb
Приложение I Част Техническа спецификация 27.07.20209735 kb
Приложение II Част Техническо предложение 27.07.2020425141 kb
Приложение II Част Ценово предложение 27.07.20203687 kb
Допълнително споразумение - №1/10.11.2022 г. 12.12.20221039 kb
Обявление за изменение 12.12.2022533 kb
Допълнително споразумение - №2/16.12.2022 г. 16.01.2023357 kb
Обявление за изменение 16.01.2023145 kb
Допълнително споразумение - №3/05.05.2023 г. 18.05.2023509 kb
Обявление за изменение 18.05.2023555 kb
Допълнително споразумение - №4/05.05.2023 г. 18.05.2023517 kb
Обявление за изменение 18.05.2023555 kb
Допълнително споразумение - №5/01.08.2023 г. 21.08.2023337 kb
Обявление за изменение 21.08.2023555 kb
Допълнително споразумение - №6/20.10.2023 г. 27.10.20232306 kb
Обявление за изменение 27.10.2023445 kb
Допълнително споразумение - №7/08.12.2023 г. 18.12.20233714 kb
Обявление за изменение 18.12.2023420 kb