Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

2017-ОП-063 Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември

УИН на преписката в АОП:  00233-2017-0041
Дата на откриване на процедурата:  06.07.2017
Дата на публикуване:  08.07.2017
Срок за получаване на оферти:  17.07.2018 16:45
Дата на отваряне на офертите:  18.07.2018 10:00
Вид на процедурата:  Открита процедура
Основание и ред за провеждане:  чл. 20, ал. 1 от ЗОП
Обект на поръчката:  Строителство
Прогнозна стойност на поръчката:  361 482 526,48 лв.
Статус:  Възложена
Адрес на профила на купувача: 
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPp%2bShU36GcXww%3d%3d

 ДокументДата на публикуванеРазмер
Документация за участие 08.07.2017648 kb
Техническа спецификация 08.07.20176185 kb
Технически проект - №1 08.07.2017819200 kb
Технически проект - №2 08.07.2017819200 kb
Технически проект - №3 08.07.2017819200 kb
Технически проект - №4 08.07.2017819200 kb
Технически проект - №5 08.07.2017819200 kb
Технически проект - №6 08.07.2017612455 kb
Проект на договор 08.07.2017317 kb
Образци 08.07.20171629 kb
Решение за откриване на процедура 10.07.2017230 kb
Обявление за поръчка 10.07.2017499 kb
Разяснение № 1/17.07.2017 г. 17.07.2017199 kb
Разяснение № 2/24.07.2017 г. 24.07.20171086 kb
Разяснение № 3/28.07.2017 г. 28.07.201748 kb
Разяснение № 4/28.07.2017 г. 28.07.201773 kb
Разяснение № 5/28.07.2017 г. 28.07.201740 kb
Заповед за спиране на процедура 03.08.2017466 kb
Заповед за възобновяване 27.10.201737 kb
Разяснение - 6/27.10.2017 г. 27.10.2017237 kb
Разяснение - 7/27.10.2017 г. 27.10.20172190 kb
Разяснение - 8/27.10.2017 г. 27.10.201797 kb
Разяснение - 9/27.10.2017 г. 27.10.201765 kb
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 86/27.10.2017 г. 30.10.2017140 kb
Разяснение - 10/06.11.2017 г. 06.11.201737 kb
Приложение към Разяснение 10/06.11.2017 06.11.2017491 kb
Разяснение - 11/06.11.2017 г. 06.11.201743 kb
Разяснение - 12/06.11.2017 г. 06.11.2017242 kb
Разяснение - 13/13.11.2017 г. 13.11.201757 kb
Разяснение - 14/24.11.2017 г. 24.11.2017232 kb
Разяснение - 15/24.11.2017 г. 24.11.201734 kb
Разяснение - 16/01.12.2017 г. 01.12.201761 kb
Разяснение - 17/01.12.2017 г. 01.12.201784 kb
Разяснение - 18/01.12.2017 г. 01.12.201757 kb
Разяснение - 19/05.12.2017 г. 05.12.2017380 kb
Разяснение - 20/05.12.2017 г. 05.12.2017745 kb
Разяснение - 21/05.12.2017 г. 05.12.2017336 kb
Разяснение - 22/08.12.2017 г. 08.12.20171031 kb
Разяснение - 23/08.12.2017 г. 08.12.2017314 kb
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 101/11.12.2017 г. 14.12.2017133 kb
Разяснение - 24/15.12.2017 г. 15.12.201795 kb
Разяснение - 25/22.12.2017 г. 22.12.201746 kb
Разяснение - 26/22.12.2017 г. 22.12.201738 kb
Разяснение - 27/29.12.2017 г. 29.12.201753 kb
Разяснение - 28/29.12.2017 г. 29.12.2017179 kb
Разяснение - 29/05.01.2018 г. 05.01.201829 kb
Разяснение - 30/08.01.2018 г. 08.01.2018595 kb
Разяснение - 31/15.01.2018 г. 15.01.201844 kb
Разяснение - 32/19.01.2018 г. 19.01.2018406 kb
Разяснение - 33/22.01.2018 г. 22.01.2018331 kb
Разяснение - 34/29.01.2018 г. 29.01.2018449 kb
Разяснение - №35/02.02.2018 г. 02.02.201849 kb
Разяснение - №36/02.02.2018 г. 02.02.201891 kb
Разяснение - №37/02.02.2018 г. 02.02.201847 kb
Разяснение - №38/06.02.2018 г. 06.02.2018100 kb
Разяснение - №39/07.02.2018 г. 07.02.201864 kb
Разяснение - №40/07.02.2018 г. 07.02.2018120 kb
Заповед за спиране на процедура - №308/07.02.2018 г. 07.02.201841 kb
Заповед за възобновяване - №971/15.05.2018 г. 15.05.201830 kb
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - №42/15.05.2018 г. 17.05.2018134 kb
Съобщение относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП 17.05.201837 kb
Заповед за спиране на процедура - №1016/21.05.2018 г. 21.05.201851 kb
Заповед за възобновяване - №1425/10.07.2018 г. 10.07.201833 kb
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - №66/10.07.2018 г. 12.07.2018133 kb
Протокол от работата на комисията - №1/18.07.2018 г. 17.09.20184494 kb
Протокол от работата на комисията - №2/27.07.2018 г. 17.09.20182395 kb
Протокол от работата на комисията - №3/03.08.2018 г. 17.09.20182337 kb
Протокол от работата на комисията - №4/15.08.2018 г. 17.09.20181666 kb
Протокол от работата на комисията - №5/21.08.2018 г. 17.09.20181695 kb
Протокол от работата на комисията - №6/22.08.2018 г. 17.09.20182236 kb
Протокол от работата на комисията - №7/05.09.2018 г. 17.09.20181443 kb
Протокол от работата на комисията - №8/17.09.2018 г. 17.09.20181633 kb
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 16.11.20183113 kb
Протокол от работата на комисията - №9/03.10.2018 г. 10.12.20182983 kb
Протокол от работата на комисията - №10/04.10.2018 г. 10.12.20181931 kb
Протокол от работата на комисията - №11/12.10.2018 г. 10.12.20182007 kb
Протокол от работата на комисията - №12/18.10.2018 г. 10.12.20182389 kb
Протокол от работата на комисията - №13/23.10.2018 г. 10.12.20181685 kb
Протокол от работата на комисията - №14/26.10.2018 г. 10.12.20181519 kb
Протокол от работата на комисията - №15/08.11.2018 г. 10.12.20181979 kb
Протокол от работата на комисията - №16/13.11.2018 г. 10.12.20181573 kb
Протокол от работата на комисията - №17/15.11.2018 г. 10.12.20183832 kb
Протокол от работата на комисията - №18/21.11.2018 г. 10.12.20183580 kb
Протокол от работата на комисията - №19/22.11.2018 г. 10.12.20181840 kb
Протокол от работата на комисията - №20/23.11.2018 г. 10.12.20183140 kb
Доклад от работата на комисията 10.12.20189420 kb
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - №67/10.12.2018 г. 10.12.20181843 kb

Обявление за възложена поръчка 09.09.2019277 kb
Договор №6509/12.08.2019 09.09.20198031 kb
Приложения към договора 09.09.20194140743 kb
Допълнително споразумение - №1/27.05.2021 г. 07.06.2021357 kb
Обявление за изменение 07.06.2021385 kb
Допълнително споразумение - №2/16.12.2022 г. 16.01.2023315 kb
Обявление за изменение 16.01.2023135 kb
Допълнително споразумение - №3/20.12.2022 г. 16.01.2023310 kb
Обявление за изменение 16.01.2023135 kb
Допълнително споразумение - №4/15.12.2023 г. 02.01.2024961 kb
Обявление за изменение 02.01.2024382 kb