Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

2020-ОП-024 „Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Удвояване на участъци от жп линията Крумово – Свиленград – Турска граница”.

УИН на преписката в АОП:  00233-2020-0017
Дата на откриване на процедурата:  06.03.2020
Дата на публикуване:  09.03.2020
Срок за получаване на оферти:  19.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите:  22.06.2020 14:00
Вид на процедурата:  Открита процедура
Основание и ред за провеждане:  чл. 20, ал. 1 от ЗОП
Обект на поръчката:  Услуга
Прогнозна стойност на поръчката:  17 728 992,45 лв.
Статус:  Възложена
Адрес на профила на купувача: 
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrKe2GJ2uh6sg%3d%3d

 ДокументДата на публикуванеРазмер
Решение за откриване на процедура - №20/06.03.2020 г. 09.03.2020225 kb
Обявление за поръчка 09.03.2020217 kb
Документация за участие 11.03.2020565 kb
Техническа спецификация - №1 11.03.2020664 kb
Техническа спецификация - №2 11.03.20201482388 kb
Техническа спецификация - №3 11.03.20201087224 kb
Техническа спецификация - №4 11.03.2020932178 kb
Техническа спецификация - №5 11.03.20201265866 kb
Техническа спецификация - №6 11.03.20201071356 kb
Проект на договор 11.03.2020157 kb
Методика за оценка 11.03.2020147 kb
Образци 11.03.2020383 kb
еЕЕДОП (espd-request) в XML и PDF формат 11.03.202093 kb
Съобщение във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 13.04.20201930 kb
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - №45/22.04.2020 г. 27.04.2020248 kb
Разяснение - №1/22.05.2020 г. 22.05.2020155 kb
Протокол от работата на комисията - №1/22.06.2020 г. 17.09.20206629 kb
Протокол от работата на комисията - №2/31.07.2020 г. 17.09.20205498 kb
Протокол от работата на комисията - №3/05.08.2020 г. 17.09.20205473 kb
Протокол от работата на комисията - №4/07.08.2020 г. 17.09.20204135 kb
Протокол от работата на комисията - №5/17.09.2020 г. 17.09.20205462 kb
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 03.02.2021171 kb
Протокол от работата на комисията - №6/13.10.2020 г. 26.02.2021754 kb
Протокол от работата на комисията - №7/19.10.2020 г. 26.02.2021617 kb
Протокол от работата на комисията - №8/05.01.2021 г. 26.02.2021535 kb
Протокол от работата на комисията - №9/19.01.2021 г. 26.02.2021446 kb
Протокол от работата на комисията - №10/19.01.2021 г. 26.02.2021645 kb
Протокол от работата на комисията - №11/03.02.2021 г. 26.02.2021786 kb
Протокол от работата на комисията - №12/08.02.2021 г. 26.02.2021230 kb
Протокол от работата на комисията - №13/17.02.2021 г. 26.02.2021233 kb
Доклад от работата на комисията 26.02.2021386 kb
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - №29/26.02.2021 г. 26.02.20215173 kb

Договор и приложения към него - №11401/22.04.2021 г. 26.04.202120855 kb
Обявление за възложена поръчка 26.04.2021185 kb