Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

Обявления за предварителна информация

04.06.2020 г.
24.04.2020 г.
06.04.2020 г.
20.03.2020 г.
11.03.2020 г.
27.02.2020 г.
26.02.2020 г.
Механизирано подновяване на железопътни стрелки в 3 (три) обособени позиции
Механизиран среден ремонт на 18 броя обикновенни стрелки и 1 брой английска стрелка тип 49 и парчета между тях в гара Русе разпределителна
Механизиран среден ремонт на железопътни стрелки тип 49 и парчета между тях в 2 (две) обособени позиции
Изграждане на подпорна стена от км 151+873 до км 152+001 и ремонт на подпорни стени на км 150+525 и на км 152+794 в междугарието Черниче - Пейо Яворов по 5-та жп линия
Изграждане на автоматична сензорна система за наблюдение“ за регистриране на различни промени в заобикалящата жп среда в междугарието Черниче – Пею Яворов по 5-та жп. линия
Изграждане на крепително съоръжение на нестабилен откос в ляво по километража от км. 26+390 до км. 26+525 в междугарието Волуяк - Храбърско по 6-та жп линия
Заздравяване на насип на железния път от км. 39+625 до км. 40+000 в междугарието Хасково - Книжовник по 4-та жп. линия
Заздравяване на насип на железния път от км. 4+730 до км. 4+830 в междугарието Михайлово - Меричлери по 4-та жп. линия
Укрепване на земно-скален откос от км. 214+350 до км. 214+450 в междугарието Радунци –Дъбово по 4-та жп. линия
Изграждане на съоръжение за укрепване на пропадащ насип от км. 68+200 до км. 68+400 в междугарието Добрич - Добрич Север по 28 жп линия
Ремонт на стоманобетонов мост на км. 0+690 в междугарието Симеоновград - Гълъбово по 83-та жп. линия
Възстановяване на антикорозионното покритие, укрепване на стълбове 1 и 2 и ремонт пешеходна пътека на стоманен мост на км 0+804 в междугарието Генерал Тодоров - Петрич по 52-ра жп. линия
Ремонт преходи от безбаластов железен път към баластов пред двата портала на тунел № 9 в междугарието Стряма - Клисура по 3-та жп линия
Изграждане на бараж при жп мост на км.0+804 в междугарието Генерал Тодоров - Петрич
Възстановяване на компрометиран сводов водосток на км. 202+735 с дължина 22 метра в междугарието Кръстец - Радунци по 4-та жп линия
Ремонт на първа връхна прътова конструкция (2 х 80 метра) между опори № 23 и № 25 на моста над река Дунав при град Русе
24.02.2020 г.
Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна - Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м
Механизирано подновяване на железния път в междугарието Образцов чифлик – Ястребово от км. 11+064 до км 21+550 с дължина 10486 метра
Механизирано подновяване на железния път в междугарието Висока поляна - Хитрино от км 95+220 (НС1) до км 109+551 (НС2) с обща дължина 14331 м
Механизирано подновяване на 3-ти коловоз (текущ път) гара Змейово“
Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-релейна централизация и преустройство на контактната мрежа
Механизирано подновяване в междугарието Каспичан - Провадия път № 2 с обща дължина 28 377м
Механизирано подновяване и направа на безнаставов релсов път т.60 и т. 49 с обща дължина 3 566 м на железопътни отсечки в междугарията: Борово - Моруница от км 60+511 до км 61+900 т.60 с дължина 1 389 метра, Долапите - Иваново от км 22+510 до км 24+105 т.60 с дължина 1 595 метра и от км 30+094 до км 30+676 т.49 с дължина 582 метра
Механизирано подновяване и полагане на БРП на отделни отсечки с компрометирана рел-сотраверсова скара в участъка от гара Иваново до гара Борово по 4 -та жп. линия в района на Железопътна секция Горна Оряховица в две обособени позиции
Механизирано подновяване на железния път в гара Карлово на коловоз № 2 с дължина 701 метра и коловоз № 4 с дължина 871 метра с обща дължина 1572 м по 3-та жп линия с тип 49
Механизирано подновяване на железен път в две обособени позиции
Механизирано подновяване на железния път с нови материали тип 49 от км 140+238 до км 142+684 с дължина 2 446 м, в междугарието Симитли - Черниче по 5-та жп линия
Механизирано подновяване на железния път с нови материали по жп линия № 4 Русе - Подкова - реконструкция - Преустройство на гара Радунци
Механизирано подновяване и полагане на БРП в участъка от РП Акация до гара Горна Оряховица по 4-та жп линия от км.115+780 до км. 120+087 (КС№13) с дължина 4307 метра
Механизирано подновяване на железния път от км 124+400 до км 129+963 в междугарието Ловеч-Троян по 24-та жп линия
Механизиран среден ремонт с тежка пътна механизация в междугарие Гюргево север - Русе разпределителна от км. 1+110 до км. 5+005 с дължина 3 895 метра, междугарие Русе - Долапите от км. 13+170 до км. 16+300 с дължина 3 130 метра, ІІ-ри коловоз гара Иваново с дължина 803 метра, в междугарие Две могили - Борово от км. 52+050 до км. 56+304 с дължина 4 254 метра, в междугарие Бяла - Полски Тръмбеш от км. 82+935 до км. 89+815 с дължина 6 880 метра, в междугарие Дряново - Царева ливада от км. 159+000 до км. 160+500 с дължина 1 500 метра с обща дължина 20462 м по 4-та жп линия в района на ЖПС Горна Оряховица
Механизиран среден ремонт с тежка пътна механизация в 4 обособени позиции
Подновяване на 5 бр стрелки тип 49 с нови тип 49 в гара Дупница /стр №4 Р 300 лява; стр №13 Р 190 дясна; стр №21 Р 190 лява; стр №27 Р 300 лява и стр №41 Р 300 дясна / и 62 м парчета между тях с материали на Изпълнителя
Доставка на униформено облекло за експлоатационния персонал на ДП НКЖИ по обособени позиции
Доставка на работни обувки по обособени позиции
Доставка на 4 броя нови микробуси 8+1 места за нуждите на УДВГД София, Пловдив и Горна Оряховица
Доставка на цифрова система за осъществяване на видеоконферентни комуникации за оперативно-диспечерските звена и управленски структури на ДП НКЖИ в страната
Доставка на 3 броя високо проходими автомобили за нуждите на УДВГД София, Пловдив и Горна Оряховица
Доставка и монтаж на апаратура за Автоблокировка (АБ) по оптичен кабел
Доставка на крепежни елементи за структурните звена на ДП НКЖИ за 3 години по обособени позиции
Доставка на 4 броя нови моторни превозни средства 5+1 места за мобилните групи на УДВГД София, Пловдив и Горна Оряховица
Доставка на работно облекло (РО), по обособени позиции
Избор на доставчик на електрическа енергия с права и осъществяване на задълженията на координатор на стандартна балансираща група съгласно Закон за енергетиката/ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ за обекти на ДП „НКЖИ”
21.02.2020 г.
Модернизация на системите на ОТ, чрез доставка и монтаж на нови изходни светофори в участъка Световрачене - Мирково за срок от три години
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратура за микрокомпютърна визуализация за релейни централизации и системи за видеонаблюдение на гари със срок три години по две обособени позиции
Модернизация и рехабилитация на системите на ОТ, ТК и ЕС в седем броя гари, чрез доставка и инсталиране на апаратура в гарите: Своге, Бов, Червен бряг, Плевен, Дралфа, Любеново предавателна и Раднево за четири години по обособени позиции
„Доставка на цифрова телекомуникационна апаратура за модернизация на съобщителната мрежа по 5-та главна жп линия в участъка Благоевград – Кулата"
Доставка на устройства за запис на гласовата комуникация на оперативно - диспечерските връзки в звена "ОД" - София, Пловдив и Горна Оряховица
„Доставка на цифрова телекомуникационна апаратура за модернизация на съобщителната мрежа по 6-та главна жп линия в участъка София – Радомир – Гюешево"
Доставка на стрелкови обръщателни апарати с гарнитура
Иновации в управлението на услугите - внедряване на модернизирани инфраструктурни системи за управление на трафика и осигуряване на безопасност и сигурност
Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за строеж: "Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова телекомун.апаратура в уч-ка София-Карлово-Пловдив от 3-та гл.и 82-ра жп линии" - по обособени позиции
Рехабилитация и подмяна на токозахранващи устройства и акумулаторни батерии на цифрова телекомуникационна мрежа и системи в жп участък Пловдив - Свиленград
Споразумение за нива на обслужване (SLA) – сервизни и ремонтни услуги, техническа помощ, консултации на експлоатационният персонал на Поделение СиТ при осъществяване на техническата поддръжка; софтуерни ъпдейти, ремонт и подмяна на повредени модули и блокове, резервни части и апаратура за маршрутно-компютърни централизации Електра 2 жп участъка Септември - Пловдив - Свиленград
Сервизни услуги за ремонт и профилактика на високоефективни системи за осигуряване на работен (експлоатационен) микроклимат в технически помещения с апаратура на Поделение СиТ и Поделение ЕРП - по обособени позиции
Почистване на открити и закрити площи
Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия”
Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Удвояване на участъци от жп линията Крумово – Свиленград- Турска граница”
Сервизни и ремонтни услуги на повредена цифрова телекомуникационна апаратура. Доставка на резервни части за телекомуникационни апаратури и системи
Ремонт и изграждане на видеонаблюдение
Абонаментнно обслужване на централна гара София
Абонаментно почистване на химически санитарни възли
20.02.2020 г.
1234567